SKF Pulse - prediktivní údržba na dosah ruky

Všeobecné podmínky společnosti SKF CZ, a.s. pro poskytování služeb SKF Pulse

PLATNÉ OD 1. 6. 2021

1. Oblast působnosti a definice pojmů 

Není-li písemně výslovně sjednáno písemně jinak, tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) platí v plném rozsahu pro veškeré smlouvy, na základě kterých obchodní společnost SKF CZ, a.s. se sídlem U Měšťanského pivovaru 1417/7, 170 04 Praha 7, Česká republika, identifikační číslo 000 06 548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. BXX 80 (dále jen „Společnost SKF“), poskytne svému zákazníkovi (dále jen „Objednateli“) služby SKF PULSE. 

Předmětem služeb SKF Pulse je provádění vibrační diagnostiky strojů s využitím aplikace SKF Pulse, a to prostřednictvím snímače vibrací a teploty SKF Sensor QuickCollect CMDT-39x-K-SL, s následným vyhodnocením sejmutých dat odeslaných prostřednictvím SKF Cloudu 
do vzdáleného diagnostického centra Společnosti SKF (dále jen „Služby“).

Smlouva“ znamená kteroukoli smlouvu o poskytnutí Služeb uzavřenou mezi Společností SKF a Objednatelem zadáním objednávky učiněné na webové stránce Služeb https://skf.li/33z2mn (dále jen “Webová stránka”).

Pulse Check“ je placenou funkcí Služby, která umožňuje Objednateli sdílení dat svého zařízení (dále jen „Stroj“) 
prostřednictvím SKF Cloudu se Společností SKF a přijímání výstupů poradenství od profesionálních diagnostiků Společnosti SKF ze vzdáleného diagnostického centra SKF (dále jen „RDC“). 

SKF Sensor QuickCollect  je snímačem vibrací a teploty s produktovým označením CMDT 39x-K-SL (dále jen „Senzor“), který slouží ke sběru dat a ke komunikaci s aplikací SKF Pulse pro účely poskytovaných Služeb.    

Předplatné“ je omezený časový úsek, po který může Objednatel čerpat Služby na základě Smlouvy v rozsahu vymezeném pro jednotlivé předplacené balíčky Služeb, a to časový úsek a rozsah Služeb vybraný dle volby Objednatele a sjednaný Smlouvou. Předplatné může být Smlouvou sjednáno na dobu 4, 6 nebo 12 měsíců, a na úrovních Základní, Rozšířené a Expertní. Popis jednotlivých úrovní Služeb a jejich obsahu je uveden na Webové stránce. Sjednaná doba Předplatného začíná běžet dnem uzavření Smlouvy;

Shora uvedené definice s určeným významem se spolu s dalšími pojmy použitými dále v textu VP použijí s tím, že výrazy v jednotném čísle zahrnují i výrazy v množném čísle a naopak.

2. Subdodavatelé

Senzory pro účely poskytování Služeb jsou Objednatelům v České republice dodávány prostřednictvím autorizovaných distributorů Společnosti SKF, kteří zajišťují též servis Senzorů: 

ARKOV, spol. s r. o.
Sečská 861, 538 21 Slatiňany
IČO 474 72 316
spisová značka: C 3094 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, 

MATEZA spol. s r.o.
Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166
IČO 150 59 278 
spisová značka: C 1312 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále společně jen „Subdodavatelé“).

Uzavřením Smlouvy, tj. objednáním Služeb nebo jejich zkušební verze prostřednictvím  Webové stránky, Objednatel bere na vědomí, že Společnost SKF se svými Subdodavateli sdílí osobní údaje, jež jsou nezbytné pro účely poskytování Služeb. 

 

3. Podmínky poskytování Služeb

Poskytování Služeb je vázáno na splnění následujících podmínek: 

a) provedení registrace Objednatelena Webové stránce (Home Page Služeb); 
b) stažení aplikace SKF Pulse, která je dostupná bezplatně pro zařízení s iOS i Android;
c) opatření Senzoru, kde Objednatel pro účely Služeb:

1. Použije vlastní Senzor. 
2. Senzor zakoupí u Subdodavatele. 
3. Sjedná se Subdodavatelem bezplatnou výpůjčku Senzoru z majetku Subdodavatele pro dobu trvání Předplatného nebo pro dobu trvání sjednané zkušební verze Služeb dle Smlouvy. Vypůjčený Senzor je Objednatel povinen v řádném stavu vrátit Subdodavateli do jednoho (1) týdne ode dne ukončení Předplatného nebo ode dne ukončení doby trvání sjednané zkušební verze Služeb, případně Senzor v téže lhůtě od Subdodavatele odkoupit. Další podmínky výpůjčky stanoví samostatná dohoda Objednatele a Subdodavatele;

d) vlastnictví mobilního telefonu nebo jiného přenosného zařízení s operačním systémem iOS nebo Android, např. tabletu s mobilním připojením, nebo se zajištěným  přístupem k síti WI-FI; 
e) provedení volby příslušné Služby Objedatelem na Webové stránce cestou uzavření Smlouvy. Objednatel může i Služby na základě Smlouvy i bezplatně vyzkoušet formou zkušební verze Služeb poskytované po dobu tří (3) měsíců (dále jen „Zkušební verze“). Placené Služby zahrnující Pulse Check jsou poskytovány formou Předplatného na předem stanovenou dobou dle volby Objednatele. Společnost SKF si vyhrazuje neposkytnout opakovaně Zkušební verzi jednomu subjektu, který se bude pro účely získání Zkušební verze přihlašovat z různých e-mailových adres.

4. Technické předpoklady poskytování Služeb

Využití Služeb je zejména vhodné na Strojích s neměnícími se otáčkami v rozpětí od 600 ot/min do 3600 ot/min. 

Pro řádné využití Služeb se předpokládá kovový povrch Stroje pro umožnění správného přichycení Senzoru zajišťující správné sejmutí diagnostických dat.

Společnost SKF negarantuje dostupnost, správnost a přesnost výstupů Služeb, nebudou-li splněny shora uvedené podmínky. 

5. Cena služby a platby

Ceny Služeb jsou uvedeny na Webové stránce a jejich výše se odvíjí od rozsahu Služeb a doby poskytování Služeb. Služby jsou placeny formou Předplatného, a to vždy na celé smluvní období poskytování Služeb zadané dle výběru Objednatele. 
  
Splatnost faktur za poskytnuté Služby vystavených Společností SKF je třicet (30) dnů ode dne vystavení faktury, není-li výslovně ve Smlouvě sjednáno jinak. Platby jsou hrazeny na účet Společnosti SKF na faktuře uvedený.  

Pokud Objedantel fakturovanou částku ve stanovené lhůtě splatnosti nezaplatí, je v prodlení a Společnosti SKF vniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně za každý den prodlení s úhradou dlužné částky až do zaplacení. 
Objednatel není oprávněn na základě svých případných  nároků vůči Společnosti SKF zadržovat jakékoli splatné platby, ani tyto nároky započíst na jakékoli platby, které mají být Společnosti SKF uhrazeny.

6. Změny v rozsahu předplatného

Objednatel může Předplatné v rámci období poskytování Služeb dle svých potřeb změnit na vyšší nebo nižší úroveň, aby získal dostupnost vyššího nebo nižšího počtu reportů za měsíc, nebo pokud by měl zájem využívat jiné Služby z vyšší úrovně Předplatného.

Tuto změnu lze provést:

a) na Webové stránce, kde je postup popsán. Dle zvolené úrovně změněného Předplatného Společnost SKF provede aktualizaci Služeb a dofakturaci rozdílné částky Objednateli.
b) Prostřednictvím aplikace SKF Pulse, kde lze zažádat o více PULS Checků (označeno jako LINK). Tento link přesměruje Objednatele na Webovou stránku, kde prokliknutím přejde na výběr Předplatného a může již jen zvolit a objednat vyšší/nižší  Předplatné
c) Kontaktováním Společnosti SKF prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na Webové stránce.

Objednatel bere na vědomí, že provedení změny úrovně Předplatného může změna trvat až pět (5) pracovních dní.

7. Omezená licence a omezení použití, autorská práva

Uzavřením Smlouvy je mezi Objednatelem a Společností SKF uzavřena po dobu trvání Smlouva trvající licenční smlouva k používání aplikace SKF Pulse, jakož i všech součástí Služeb, které jsou patentově chráněny a které jsou předmětem duševního vlastnictví Skupiny SKF (dále společně jen „Licence“), Pro účely poskytování Služeb je po dobu trvání Předplatného dle Smlouvy umožněno Objednateli užívat omezenou, odvolatelnou, nevýhradní, osobní, nepřevoditelnou a nepostupitelnou  Licenci, která nemůže být Objednatelem dále komukoli poskytnuta jako sublicence, a to k instalaci a používání spustitelné podoby všech součástí Licence, a to pouze na zařízení (mobilním či jiném) Objednatele, které je ve vlastnictví Objednatele, nebo které je Objednatel oprávněn výhradně užívat. Uzavřením Smlouvy Objednatel nenabývá do svého vlastnictví žádné z práv, která jsou součástí Licence, jejichž vlastnictví si ponechává Společnost SKF, resp. Skupina SKF.   

S výjimkou případů výslovně uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VP nesmíte a) kopírovat nebo upravovat mobilní aplikaci SKF Pulse, b) převést, sublicencovat, pronajmout, půjčit nebo jinak distribuovat mobilní aplikaci SKF Pulse ve vztahu k jakékoli třetí straně, nebo c) používat mobilní aplikaci SKF Pulse nezákonným způsobem, k jakýmkoli nezákonným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, který není v souladu se Smlouvou a/nebo těmito VP. Uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně souhlasí s tím, že nebude dekompilovat ani jinak zpětně analyzovat jakékoli komponenty mobilní aplikace SKF Pulse, nebo součástí Licence, poskytnuté v objektovém kódu nebo v jiných produktech či jiných službách Společnosti SKF, ať v celku ani z části, a současně ani nedovolí či neumožní žádné třetí straně tak činit, s výjimkou situace, kdy jsou bez ohledu na tento zákaz tyto činnosti výslovně předpokládány platnými právními předpisy. 

Autorská práva k mobilní aplikaci SKF Pulse a autorská práva k na základě výstupů SKF Pulse vytvořeným informacím a softwaru v této mobilní aplikaci náleží výhradně Společnosti SKF, resp. Skupině SKF. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškerý licencovaný materiál bude odkazovat na poskytovatele Licence, který dal společnosti SKF právo tento materiál používat. Informace a software zpřístupněný 
v mobilní aplikaci SKF Pulse nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti SKF reprodukovány, duplikovány, kopírovány, přenášeny, distribuovány, ukládány, upravovány, stahovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití. Tyto informace nebo software nesmí být za žádných okolností poskytovány třetím stranám.

8. Ochranné známky a patenty  

Všechny ochranné známky, obchodní značky a firemní loga, které se zobrazují v mobilní aplikaci SKF Pulse a v součástech Licence, jsou majetkem Společnosti SKF, resp. Skupiny SKF, a nesmějí být jakýmkoli způsobem použity bez předchozího písemného souhlasu Společnosti SKF. Všechny licencované ochranné známky zveřejněné v mobilní aplikaci SKF Pulse odkazují na poskytovatele Licence, kterým Společnost SKF udělila právo používat příslušnou ochrannou známku. Přístup k této mobilní aplikaci neposkytuje uživateli žádnou jinou licenci na základě jakýchkoli patentů vlastněných Společnosti SKF, resp. Skupinou SKF.

9. Změny a ukončení Smlouvy   

Společnost SKF si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny nebo doplnění v mobilní aplikaci SKF Pulse. 

Smlouva s Objednatelem bude automaticky ukončena, jakmile nastane první z následujících situací: a) Objednatel nedodrží jakéhokoli podmínky Smlouvy, b) Objednatel smaže mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace poskytnuté Smlouvou ze svých zařízení, nebo c) používá-li Objednatel mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace dle Smlouvy v souvislosti s placenou Službou, ukončením Předplatného, 
tj. smluvního období trvání Smlouvy určeného v okamžiku nákupu této placené Služby. Kromě toho může Společnost SKF si vyhrazuje právo Smlouvu ukončit kdykoli, z jakéhokoli důvodu porušení Smlouvy Objednatelem, nebo i bez uvedení důvodu. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, je Objednatel povinen přestat používat mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace Smlouvou poskytnuté a vymazat tyto aplikace ze všech svých zařízení. V případě, že dojde k ukončení smlouvy ze strany Společnosti SKF má Objednatel nárok na vyplacení nespotřebované části uhrazeného Předplatného. 

Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí podanou i bez uvedení výpovědního důvodu. V takovémto případě bude Smlouva a poskytování Služeb ukončeno k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď Smlouvy doručena Společnosti SKF. Objednatel má nárok na vyplacení nespotřebované části uhrazeného Předplatného.

10. Kontrola vývozu    

Objednatel se uzavřením Smlouvy neodvolatelně zavazuje, že mobilní aplikaci SKF Pulse ani další součástí Služeb, které jsou součástí poskytnuté Licence dle části 7. těchto VP, nebude exportovat ani reexportovat, a to přímo ani nepřímo, mobilní aplikaci SKF Pulse ani nebude používat k exportu či reexportu žádných informací. Objednatel se výslovně zavazuje dodržovat pravidla kontroly vývozu platná v České republice a závazná pro teritorium Evropské unie. Objednatel se uzavřením Smlouvy zavazuje postupovat vždy výhradně v souladu se všemi platnými právními předpisy pro kontrolu vývozu a v souladu se všemi souvisejícími obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Objednatel se zavazuje jednat výhradně v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy, nařízeními a požadavky o omezení dovozu, vývozu a sankcích, mimo jiné včetně těch, které platí v Evropské unii a v zemích, v nichž Objednatel a Společnost SKF sídlí, nebo v nichž provozují obchodní činnost. 

Objednatel se zavazuje nahradit Společnosti SKF nebo jiné společnosti ze Skupiny SKF vzniklou škodu a současně převzít odpovědnostSpolečnosti SKF a/nebo jakékoli jiné společnost ze Skupiny SKF, členů řídicích orgánů a zaměstnanců Společnosti SKF nebo jiné společnosti ze Skupiny SKF, a to v souvislosti s jakoukoli újmou, nároky, škodou, náklady, výdaji, povinnostmi, závazky, spory, žalobami, včetně, ale nikoli pouze, úroků a penále, přiměřených poplatků a nákladů týkajících se právního zastupování, a všech částek uhrazených jako vyrovnání v souvislosti s jakýmkoli nárokem, žalobou či soudním sporem vzniklým výhradně v důsledku porušení závazku Objednatele vyplývajícího z této části 10. VP. 

11. Záruka a omezení odpovědnosti

Na Služby není s ohledem na jejich formu Společností SKF poskytována záruka.  

Odpovědnost Společnosti SKF se omezuje pouze na Služby poskytnuté Společností SKF. 

Celková odpovědnost Společnosti SKF vůči Objednateli za veškeré nároky jakéhokoli druhu, ať již jsou tyto založeny   na základě Smlouvy, vyplývají z odpovědnosti za porušení zákonné povinnosti (včetně nedbalosti), z objektivní odpovědnosti či z jiné formy odpovědnosti   za jakoukoli újmu    či škodu vyplývající z  plnění nebo porušení Smlouvy Společností SKF, nebo vzniklé  v souvislosti s  plněním nebo porušením Smlouvy Společností SKF, je limitována maximálně do výše padesáti procent (50 %) z ceny zaplacené  Objednatelem za  poskytnuté Služby. 

Společnost SKF v žádném případě, ať již v důsledku porušení Smlouvy, porušení zákona (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo z jiného důvodu, který vznikl před nebo po splnění povinností Společnosti SKF dle Smlouvy, nenese odpovědnost za ztrátu možnosti používat Stroj, ke kterému byly poskytovány Služby, za ušlý zisk nebo za ztrátu příjmu a ani za zvláštní škody, za následné škody nebo za škody a následky jakékoli povahy plnící represivní funkci.

Pokud Společnost SKF v rámci Služeb poskytne Objednateli poradenství nebo pomoc týkající se Stroje, která není vyžadovaná Smlouvou, nenese Společnost SKF za poskytnutí takového poradenství nebo pomoci odpovědnost, ať již na základě Smlouvy, záruky, náhrady škody, deliktní odpovědnosti (včetně nedbalostní, objektivní odpovědnosti, nebo vzniklouz jiných právních důvodů.

Závazky Společnosti SKF vyplývající ze Smlouvy se nevztahují na vady, které byla způsobeny tím, že se Objednatel neřídil pokyny Společnosti SKF, nebo které byly způsobeny nesprávným nebo nevhodným používáním Stroje nebo událostmi mimo kontrolu Společnosti SKF.

Společnost SKF nenese záruku, že mobilní aplikace SKF Pulse nebo jiné propojené (odkazované) zdroje neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

12. Postoupení Smlouvy

Objednatel nesmí Smlouvu postoupit bez výslovného písemného souhlasu Společnosti SKF na třetí stranu. Společnost SKF je oprávněna Smlouvu postoupit jen na jinou společnost ze Skupiny SKF.

13. Odškodnění

Objednatel uhradí Společnosti SKF veškeré náklady a nahradí škodu, kterou bude Společnost SKF povinna uhradit třetí straně  v důsledku toho, že poskytla Objednateli Služby na základě Smlouvy, pokud takové náklady a škoda nevznikly z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Společnosti SKF.

14. Důvěrné informace

Veškeré důvěrné informace, které budou vzájemně zpřístupněny smluvními stranami Smlouvy, nebo k nimž smluvní strany získají přístup na základě Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou, je přijímající smluvní strana povinna považovat za důvěrné a za obchodní tajemství poskytující smluvní strany, a to po dobu trvání Smlouvy, jakož i následně po dobu dalších tří (3) let. 

Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 1) jsou veřejně známé, 2) se stanou veřejně námými bez zavinění  smluvní strany, jež je příjemcem takovýchto důvěrných informací, 3) přijímající smluvní strana prokazatelně již tyto důvěrné informace vlastnila před jejich přijetím od poskytující smluvní srtrany, nebo 4) které přijímající smluvní strana přijala od třetí strany, která byla dle svého prohlášení bez závazku vůči poskytující smluvní straně.

15. Vyšší moc

Smluvní strany jsou zbaveny povinnosti plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, pokud plnění Smlouvy brání vyšší moc, a to v rozsahu a po dobu, po kterou plnění Smlouvy brání vyšší moc. Smluvní strana dovolávající se okolností vyšší moci bez zbytečného odkladu oznámí druhé smluvní straně vznik a ukončení okolností vyšší moci. Pro účely tohoto článku VP výraz „vyšší moc“ znamená zejména, ale nikoli pouze, přírodní katastrofy (zemětřesení, požáry, povodně apod.), epodemie a pandemie a s nimi související krizová opatření opatření, předpisy, správní akty a zásahy orgánů veřejné  moci, mobilizaci, válku, pirátské útoky, konfiskaci, mocenské zásahy ve formě bojkotů či embarg, zákazy převodů měn, politické převraty a povstání, generální stávky, masivní výpadky dodávek energie, teroristické útoky a veškeré další okolnosti, kterou jsou objektivně mimo kontrolu a vliv smluvní strany a které brání smluvní straně v plnění jejích povinností. Pokud okolnosti vyšší moci trvají po dobu delší než tři (3) měsíce, je kterákoli smluvní strana oprávněna Smlouvu ukončit formou písemné výpovědi, aniž by jí v souvislosti s výpovědí Smlouvy vznikla jakákoli odpovědnost vůči druhé smluvní straně.

Smluvní strana se může dovolat působnosti vyšší moci jen tehdy, pokud bez zbytečného odkladu oznámila druhé smluvní straně počátek účinků události vyšší moci.

16. Ochrana osobních údajů 

Objednatel i Společnost SKF jsou vzájemně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů zaměstnanců, jakož i veškerých dalších fyzických osob, se kterými budou v průběhu trvání Smlouvy seznámeny, a na které se vztahují ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění (dále jen „Nařízení“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že si je vědom toho, že jeho povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a informacích, které jsou osobními údaji, se kterými bude seznámen během trvání Smlouvy, trvá bez omezení během plnění Smlouvy, jakož i po dobu tří (3) let po ukončení platnosti Smlouvy. Za porušení povinnosti dle tohoto ustanovení VP se nepovažuje, pokud:

a) jsou takové informace zpřístupněny zaměstnancům přijímající smluvní strany či osobám jinak činným ve prospěch přijímající strany (právním poradcům, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, překladatelům), pokud je znalost takové informace nezbytná pro plnění úkolů takové osoby a pokud jsou takové osoby vázány povinností mlčenlivosti alespoň v rozsahu Smlouvy; nebo

b) zpřístupnění takových informací třetím osobám je požadováno příslušným právním předpisem nebo nařízením příslušného orgánu. Strana přijímající je povinna neprodleně informovat o takové události stranu sdělující, nebrání-li jí v tom zákonné omezení či omezení na základě úředního rozhodnutí. 

Porušitel těchto povinností je povinen nahradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která jí vznikne v případě porušení sjednané povinnosti mlčenlivosti. 

Objednatel uzavřením Smlouvy současně prohlašuje, že se seznámil s obsahem „Zásad ochrany osobních údajů společnosti SKF, a.s. pro účely služeb SKF Pulse“, které obsahují též informace pro subjekty osobních údajů, jež jsou vyžadovány Články 5, 32, 35 a 39 vyžadované Nařízením (dále jen „Zásady“), a že tyto Zásady bere bez výhrad na vědomí.   

17. Právní výklad a oddělitelnost

Jestliže některé ustanovení těchto VP je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost ani neúčinnost VP jako celku ani jednotlivých jejich jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu VP. Ukáže-li se být některé z ustanovení VP zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VP obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). 

18. Úplná dohoda – nahrazení předchozích ujednání

Není-li sjednáno písemně jinak, představují tyto VP úplnou a jedinou dohodu smluvních stran o poskytování Služeb, a je tudíž záměrem smluvních stran, aby VP plně vymezovaly smluvní povinnosti smluvních stran související s poskytnutím Služeb. Tyto VP tudíž nahrazují a činí neplatnými veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran, ať již písemná nebo ústní. Veškeré změny těchto VP vyžadují písemnou formu, kde za písemnou formu se výslovně nepovažuje výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

Uzavřením Smlouvy Objednatel prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje tyto VP. 

19. Rozhodné právo a řešení sporů

Právní vztahy, jež vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve Smlouvě nebo v těchto VP, se řídí českým právem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Pro výklad VP a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů jako celku, kde přednost před obchodními zvyklostmi mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter.

Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, budou spory předloženy příslušnému soudu České republiky dle místa zápisu Společnosti SKF do obchodního rejstříku. Společnost SKF má také právo předložit spor, jehož je Objednatel účastníkem, soudu příslušnému dle místa rejstříkového zápisu Objednatele.

Všeobecné podmínky společnosti SKF CZ, a.s. pro poskytování služeb SKF Pulse

PLATNÉ ODE DNE 1. 6. 2021

1. Oblast působnosti a definice pojmů 

Není-li písemně výslovně sjednáno písemně jinak, tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) platí v plném rozsahu pro veškeré smlouvy, na základě kterých obchodní společnost SKF CZ, a.s. se sídlem U Měšťanského pivovaru 1417/7, 170 04 Praha 7, Česká republika, identifikační číslo 000 06 548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. BXX 80 (dále jen „Společnost SKF“), poskytne svému zákazníkovi (dále jen „Objednateli“) služby SKF PULSE. 

Předmětem služeb SKF Pulse je provádění vibrační diagnostiky strojů s využitím aplikace SKF Pulse, a to prostřednictvím snímače vibrací a teploty SKF Sensor QuickCollect CMDT-39x-K-SL, s následným vyhodnocením sejmutých dat odeslaných prostřednictvím SKF Cloudu 
do vzdáleného diagnostického centra Společnosti SKF (dále jen „Služby“).

Smlouva“ znamená kteroukoli smlouvu o poskytnutí Služeb uzavřenou mezi Společností SKF a Objednatelem zadáním objednávky učiněné na webové stránce Služeb https://skf.li/33z2mn (dále jen “Webová stránka”).

Pulse Check“ je placenou funkcí Služby, která umožňuje Objednateli sdílení dat svého zařízení (dále jen „Stroj“) 
prostřednictvím SKF Cloudu se Společností SKF a přijímání výstupů poradenství od profesionálních diagnostiků Společnosti SKF ze vzdáleného diagnostického centra SKF (dále jen „RDC“). 

SKF Sensor QuickCollect  je snímačem vibrací a teploty s produktovým označením CMDT 39x-K-SL (dále jen „Senzor“), který slouží ke sběru dat a ke komunikaci s aplikací SKF Pulse pro účely poskytovaných Služeb.    

Předplatné“ je omezený časový úsek, po který může Objednatel čerpat Služby na základě Smlouvy v rozsahu vymezeném pro jednotlivé předplacené balíčky Služeb, a to časový úsek a rozsah Služeb vybraný dle volby Objednatele a sjednaný Smlouvou. Předplatné může být Smlouvou sjednáno na dobu 4, 6 nebo 12 měsíců, a na úrovních Základní, Rozšířené a Expertní. Popis jednotlivých úrovní Služeb a jejich obsahu je uveden na Webové stránce. Sjednaná doba Předplatného začíná běžet dnem uzavření Smlouvy;

Shora uvedené definice s určeným významem se spolu s dalšími pojmy použitými dále v textu VP použijí s tím, že výrazy v jednotném čísle zahrnují i výrazy v množném čísle a naopak.

2. Subdodavatelé

Senzory pro účely poskytování Služeb jsou Objednatelům v České republice dodávány prostřednictvím autorizovaných distributorů Společnosti SKF, kteří zajišťují též servis Senzorů: 

ARKOV, spol. s r. o.
Sečská 861, 538 21 Slatiňany
IČO 474 72 316
spisová značka: C 3094 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, 

MATEZA spol. s r.o.
Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166
IČO 150 59 278 
spisová značka: C 1312 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále společně jen „Subdodavatelé“).

Uzavřením Smlouvy, tj. objednáním Služeb nebo jejich zkušební verze prostřednictvím  Webové stránky, Objednatel bere na vědomí, že Společnost SKF se svými Subdodavateli sdílí osobní údaje, jež jsou nezbytné pro účely poskytování Služeb. 

3. Podmínky poskytování Služeb

Poskytování Služeb je vázáno na splnění následujících podmínek: 

a) provedení registrace Objednatelena Webové stránce (Home Page Služeb); 
b) stažení aplikace SKF Pulse, která je dostupná bezplatně pro zařízení s iOS i Android;
c) opatření Senzoru, kde Objednatel pro účely Služeb:

1. Použije vlastní Senzor. 
2. Senzor zakoupí u Subdodavatele. 
3. Sjedná se Subdodavatelem bezplatnou výpůjčku Senzoru z majetku Subdodavatele pro dobu trvání Předplatného nebo pro dobu trvání sjednané zkušební verze Služeb dle Smlouvy. Vypůjčený Senzor je Objednatel povinen v řádném stavu vrátit Subdodavateli do jednoho (1) týdne ode dne ukončení Předplatného nebo ode dne ukončení doby trvání sjednané zkušební verze Služeb, případně Senzor v téže lhůtě od Subdodavatele odkoupit. Další podmínky výpůjčky stanoví samostatná dohoda Objednatele a Subdodavatele;

d) vlastnictví mobilního telefonu nebo jiného přenosného zařízení s operačním systémem iOS nebo Android, např. tabletu s mobilním připojením, nebo se zajištěným  přístupem k síti WI-FI; 
e) provedení volby příslušné Služby Objedatelem na Webové stránce cestou uzavření Smlouvy. Objednatel může i Služby na základě Smlouvy i bezplatně vyzkoušet formou zkušební verze Služeb poskytované po dobu tří (3) měsíců (dále jen „Zkušební verze“). Placené Služby zahrnující Pulse Check jsou poskytovány formou Předplatného na předem stanovenou dobou dle volby Objednatele. Společnost SKF si vyhrazuje neposkytnout opakovaně Zkušební verzi jednomu subjektu, který se bude pro účely získání Zkušební verze přihlašovat z různých e-mailových adres.

4. Technické předpoklady poskytování Služeb

Využití Služeb je zejména vhodné na Strojích s neměnícími se otáčkami v rozpětí od 600 ot/min do 3600 ot/min. 

Pro řádné využití Služeb se předpokládá kovový povrch Stroje pro umožnění správného přichycení Senzoru zajišťující správné sejmutí diagnostických dat.

Společnost SKF negarantuje dostupnost, správnost a přesnost výstupů Služeb, nebudou-li splněny shora uvedené podmínky. 

5. Cena služby a platby

Ceny Služeb jsou uvedeny na Webové stránce a jejich výše se odvíjí od rozsahu Služeb a doby poskytování Služeb. Služby jsou placeny formou Předplatného, a to vždy na celé smluvní období poskytování Služeb zadané dle výběru Objednatele. 
  
Splatnost faktur za poskytnuté Služby vystavených Společností SKF je třicet (30) dnů ode dne vystavení faktury, není-li výslovně ve Smlouvě sjednáno jinak. Platby jsou hrazeny na účet Společnosti SKF na faktuře uvedený.  

Pokud Objedantel fakturovanou částku ve stanovené lhůtě splatnosti nezaplatí, je v prodlení a Společnosti SKF vniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně za každý den prodlení s úhradou dlužné částky až do zaplacení. 
Objednatel není oprávněn na základě svých případných  nároků vůči Společnosti SKF zadržovat jakékoli splatné platby, ani tyto nároky započíst na jakékoli platby, které mají být Společnosti SKF uhrazeny.

6. Změny v rozsahu předplatného

Objednatel může Předplatné v rámci období poskytování Služeb dle svých potřeb změnit na vyšší nebo nižší úroveň, aby získal dostupnost vyššího nebo nižšího počtu reportů za měsíc, nebo pokud by měl zájem využívat jiné Služby z vyšší úrovně Předplatného.

Tuto změnu lze provést:

a) na Webové stránce, kde je postup popsán. Dle zvolené úrovně změněného Předplatného Společnost SKF provede aktualizaci Služeb a dofakturaci rozdílné částky Objednateli.
b) Prostřednictvím aplikace SKF Pulse, kde lze zažádat o více PULS Checků (označeno jako LINK). Tento link přesměruje Objednatele na Webovou stránku, kde prokliknutím přejde na výběr Předplatného a může již jen zvolit a objednat vyšší/nižší  Předplatné
c) Kontaktováním Společnosti SKF prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na Webové stránce.

Objednatel bere na vědomí, že provedení změny úrovně Předplatného může změna trvat až pět (5) pracovních dní.

7. Omezená licence a omezení použití, autorská práva

Uzavřením Smlouvy je mezi Objednatelem a Společností SKF uzavřena po dobu trvání Smlouva trvající licenční smlouva k používání aplikace SKF Pulse, jakož i všech součástí Služeb, které jsou patentově chráněny a které jsou předmětem duševního vlastnictví Skupiny SKF (dále společně jen „Licence“), Pro účely poskytování Služeb je po dobu trvání Předplatného dle Smlouvy umožněno Objednateli užívat omezenou, odvolatelnou, nevýhradní, osobní, nepřevoditelnou a nepostupitelnou  Licenci, která nemůže být Objednatelem dále komukoli poskytnuta jako sublicence, a to k instalaci a používání spustitelné podoby všech součástí Licence, a to pouze na zařízení (mobilním či jiném) Objednatele, které je ve vlastnictví Objednatele, nebo které je Objednatel oprávněn výhradně užívat. Uzavřením Smlouvy Objednatel nenabývá do svého vlastnictví žádné z práv, která jsou součástí Licence, jejichž vlastnictví si ponechává Společnost SKF, resp. Skupina SKF.   

S výjimkou případů výslovně uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VP nesmíte a) kopírovat nebo upravovat mobilní aplikaci SKF Pulse, b) převést, sublicencovat, pronajmout, půjčit nebo jinak distribuovat mobilní aplikaci SKF Pulse ve vztahu k jakékoli třetí straně, nebo c) používat mobilní aplikaci SKF Pulse nezákonným způsobem, k jakýmkoli nezákonným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, který není v souladu se Smlouvou a/nebo těmito VP. Uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně souhlasí s tím, že nebude dekompilovat ani jinak zpětně analyzovat jakékoli komponenty mobilní aplikace SKF Pulse, nebo součástí Licence, poskytnuté v objektovém kódu nebo v jiných produktech či jiných službách Společnosti SKF, ať v celku ani z části, a současně ani nedovolí či neumožní žádné třetí straně tak činit, s výjimkou situace, kdy jsou bez ohledu na tento zákaz tyto činnosti výslovně předpokládány platnými právními předpisy. 

Autorská práva k mobilní aplikaci SKF Pulse a autorská práva k na základě výstupů SKF Pulse vytvořeným informacím a softwaru v této mobilní aplikaci náleží výhradně Společnosti SKF, resp. Skupině SKF. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškerý licencovaný materiál bude odkazovat na poskytovatele Licence, který dal společnosti SKF právo tento materiál používat. Informace a software zpřístupněný 
v mobilní aplikaci SKF Pulse nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti SKF reprodukovány, duplikovány, kopírovány, přenášeny, distribuovány, ukládány, upravovány, stahovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití. Tyto informace nebo software nesmí být za žádných okolností poskytovány třetím stranám.

8. Ochranné známky a patenty  

Všechny ochranné známky, obchodní značky a firemní loga, které se zobrazují v mobilní aplikaci SKF Pulse a v součástech Licence, jsou majetkem Společnosti SKF, resp. Skupiny SKF, a nesmějí být jakýmkoli způsobem použity bez předchozího písemného souhlasu Společnosti SKF. Všechny licencované ochranné známky zveřejněné v mobilní aplikaci SKF Pulse odkazují na poskytovatele Licence, kterým Společnost SKF udělila právo používat příslušnou ochrannou známku. Přístup k této mobilní aplikaci neposkytuje uživateli žádnou jinou licenci na základě jakýchkoli patentů vlastněných Společnosti SKF, resp. Skupinou SKF.

9. Změny a ukončení Smlouvy   

Společnost SKF si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny nebo doplnění v mobilní aplikaci SKF Pulse. 

Smlouva s Objednatelem bude automaticky ukončena, jakmile nastane první z následujících situací: a) Objednatel nedodrží jakéhokoli podmínky Smlouvy, b) Objednatel smaže mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace poskytnuté Smlouvou ze svých zařízení, nebo c) používá-li Objednatel mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace dle Smlouvy v souvislosti s placenou Službou, ukončením Předplatného, 
tj. smluvního období trvání Smlouvy určeného v okamžiku nákupu této placené Služby. Kromě toho může Společnost SKF si vyhrazuje právo Smlouvu ukončit kdykoli, z jakéhokoli důvodu porušení Smlouvy Objednatelem, nebo i bez uvedení důvodu. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, je Objednatel povinen přestat používat mobilní aplikaci SKF Pulse nebo další aplikace Smlouvou poskytnuté a vymazat tyto aplikace ze všech svých zařízení. V případě, že dojde k ukončení smlouvy ze strany Společnosti SKF má Objednatel nárok na vyplacení nespotřebované části uhrazeného Předplatného. 

Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí podanou i bez uvedení výpovědního důvodu. V takovémto případě bude Smlouva a poskytování Služeb ukončeno k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď Smlouvy doručena Společnosti SKF. Objednatel má nárok na vyplacení nespotřebované části uhrazeného Předplatného.

10. Kontrola vývozu    

Objednatel se uzavřením Smlouvy neodvolatelně zavazuje, že mobilní aplikaci SKF Pulse ani další součástí Služeb, které jsou součástí poskytnuté Licence dle části 7. těchto VP, nebude exportovat ani reexportovat, a to přímo ani nepřímo, mobilní aplikaci SKF Pulse ani nebude používat k exportu či reexportu žádných informací. Objednatel se výslovně zavazuje dodržovat pravidla kontroly vývozu platná v České republice a závazná pro teritorium Evropské unie. Objednatel se uzavřením Smlouvy zavazuje postupovat vždy výhradně v souladu se všemi platnými právními předpisy pro kontrolu vývozu a v souladu se všemi souvisejícími obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Objednatel se zavazuje jednat výhradně v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy, nařízeními a požadavky o omezení dovozu, vývozu a sankcích, mimo jiné včetně těch, které platí v Evropské unii a v zemích, v nichž Objednatel a Společnost SKF sídlí, nebo v nichž provozují obchodní činnost. 

Objednatel se zavazuje nahradit Společnosti SKF nebo jiné společnosti ze Skupiny SKF vzniklou škodu a současně převzít odpovědnostSpolečnosti SKF a/nebo jakékoli jiné společnost ze Skupiny SKF, členů řídicích orgánů a zaměstnanců Společnosti SKF nebo jiné společnosti ze Skupiny SKF, a to v souvislosti s jakoukoli újmou, nároky, škodou, náklady, výdaji, povinnostmi, závazky, spory, žalobami, včetně, ale nikoli pouze, úroků a penále, přiměřených poplatků a nákladů týkajících se právního zastupování, a všech částek uhrazených jako vyrovnání v souvislosti s jakýmkoli nárokem, žalobou či soudním sporem vzniklým výhradně v důsledku porušení závazku Objednatele vyplývajícího z této části 10. VP. 

11. Záruka a omezení odpovědnosti

Na Služby není s ohledem na jejich formu Společností SKF poskytována záruka.  

Odpovědnost Společnosti SKF se omezuje pouze na Služby poskytnuté Společností SKF. 

Celková odpovědnost Společnosti SKF vůči Objednateli za veškeré nároky jakéhokoli druhu, ať již jsou tyto založeny   na základě Smlouvy, vyplývají z odpovědnosti za porušení zákonné povinnosti (včetně nedbalosti), z objektivní odpovědnosti či z jiné formy odpovědnosti   za jakoukoli újmu    či škodu vyplývající z  plnění nebo porušení Smlouvy Společností SKF, nebo vzniklé  v souvislosti s  plněním nebo porušením Smlouvy Společností SKF, je limitována maximálně do výše padesáti procent (50 %) z ceny zaplacené  Objednatelem za  poskytnuté Služby. 

Společnost SKF v žádném případě, ať již v důsledku porušení Smlouvy, porušení zákona (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo z jiného důvodu, který vznikl před nebo po splnění povinností Společnosti SKF dle Smlouvy, nenese odpovědnost za ztrátu možnosti používat Stroj, ke kterému byly poskytovány Služby, za ušlý zisk nebo za ztrátu příjmu a ani za zvláštní škody, za následné škody nebo za škody a následky jakékoli povahy plnící represivní funkci.

Pokud Společnost SKF v rámci Služeb poskytne Objednateli poradenství nebo pomoc týkající se Stroje, která není vyžadovaná Smlouvou, nenese Společnost SKF za poskytnutí takového poradenství nebo pomoci odpovědnost, ať již na základě Smlouvy, záruky, náhrady škody, deliktní odpovědnosti (včetně nedbalostní, objektivní odpovědnosti, nebo vzniklouz jiných právních důvodů.

Závazky Společnosti SKF vyplývající ze Smlouvy se nevztahují na vady, které byla způsobeny tím, že se Objednatel neřídil pokyny Společnosti SKF, nebo které byly způsobeny nesprávným nebo nevhodným používáním Stroje nebo událostmi mimo kontrolu Společnosti SKF.

Společnost SKF nenese záruku, že mobilní aplikace SKF Pulse nebo jiné propojené (odkazované) zdroje neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

12. Postoupení Smlouvy

Objednatel nesmí Smlouvu postoupit bez výslovného písemného souhlasu Společnosti SKF na třetí stranu. Společnost SKF je oprávněna Smlouvu postoupit jen na jinou společnost ze Skupiny SKF.

13. Odškodnění

Objednatel uhradí Společnosti SKF veškeré náklady a nahradí škodu, kterou bude Společnost SKF povinna uhradit třetí straně  v důsledku toho, že poskytla Objednateli Služby na základě Smlouvy, pokud takové náklady a škoda nevznikly z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Společnosti SKF.

14. Důvěrné informace

Veškeré důvěrné informace, které budou vzájemně zpřístupněny smluvními stranami Smlouvy, nebo k nimž smluvní strany získají přístup na základě Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou, je přijímající smluvní strana povinna považovat za důvěrné a za obchodní tajemství poskytující smluvní strany, a to po dobu trvání Smlouvy, jakož i následně po dobu dalších tří (3) let. 

Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 1) jsou veřejně známé, 2) se stanou veřejně námými bez zavinění  smluvní strany, jež je příjemcem takovýchto důvěrných informací, 3) přijímající smluvní strana prokazatelně již tyto důvěrné informace vlastnila před jejich přijetím od poskytující smluvní srtrany, nebo 4) které přijímající smluvní strana přijala od třetí strany, která byla dle svého prohlášení bez závazku vůči poskytující smluvní straně.

15. Vyšší moc

Smluvní strany jsou zbaveny povinnosti plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, pokud plnění Smlouvy brání vyšší moc, a to v rozsahu a po dobu, po kterou plnění Smlouvy brání vyšší moc. Smluvní strana dovolávající se okolností vyšší moci bez zbytečného odkladu oznámí druhé smluvní straně vznik a ukončení okolností vyšší moci. Pro účely tohoto článku VP výraz „vyšší moc“ znamená zejména, ale nikoli pouze, přírodní katastrofy (zemětřesení, požáry, povodně apod.), epodemie a pandemie a s nimi související krizová opatření opatření, předpisy, správní akty a zásahy orgánů veřejné  moci, mobilizaci, válku, pirátské útoky, konfiskaci, mocenské zásahy ve formě bojkotů či embarg, zákazy převodů měn, politické převraty a povstání, generální stávky, masivní výpadky dodávek energie, teroristické útoky a veškeré další okolnosti, kterou jsou objektivně mimo kontrolu a vliv smluvní strany a které brání smluvní straně v plnění jejích povinností. Pokud okolnosti vyšší moci trvají po dobu delší než tři (3) měsíce, je kterákoli smluvní strana oprávněna Smlouvu ukončit formou písemné výpovědi, aniž by jí v souvislosti s výpovědí Smlouvy vznikla jakákoli odpovědnost vůči druhé smluvní straně.

Smluvní strana se může dovolat působnosti vyšší moci jen tehdy, pokud bez zbytečného odkladu oznámila druhé smluvní straně počátek účinků události vyšší moci.

16. Ochrana osobních údajů 

Objednatel i Společnost SKF jsou vzájemně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů zaměstnanců, jakož i veškerých dalších fyzických osob, se kterými budou v průběhu trvání Smlouvy seznámeny, a na které se vztahují ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění (dále jen „Nařízení“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že si je vědom toho, že jeho povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a informacích, které jsou osobními údaji, se kterými bude seznámen během trvání Smlouvy, trvá bez omezení během plnění Smlouvy, jakož i po dobu tří (3) let po ukončení platnosti Smlouvy. Za porušení povinnosti dle tohoto ustanovení VP se nepovažuje, pokud:

a) jsou takové informace zpřístupněny zaměstnancům přijímající smluvní strany či osobám jinak činným ve prospěch přijímající strany (právním poradcům, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, překladatelům), pokud je znalost takové informace nezbytná pro plnění úkolů takové osoby a pokud jsou takové osoby vázány povinností mlčenlivosti alespoň v rozsahu Smlouvy; nebo

b) zpřístupnění takových informací třetím osobám je požadováno příslušným právním předpisem nebo nařízením příslušného orgánu. Strana přijímající je povinna neprodleně informovat o takové události stranu sdělující, nebrání-li jí v tom zákonné omezení či omezení na základě úředního rozhodnutí. 

Porušitel těchto povinností je povinen nahradit druhé smluvní straně veškerou škodu, která jí vznikne v případě porušení sjednané povinnosti mlčenlivosti. 

Objednatel uzavřením Smlouvy současně prohlašuje, že se seznámil s obsahem „Zásad ochrany osobních údajů společnosti SKF, a.s. pro účely služeb SKF Pulse“, které obsahují též informace pro subjekty osobních údajů, jež jsou vyžadovány Články 5, 32, 35 a 39 vyžadované Nařízením (dále jen „Zásady“), a že tyto Zásady bere bez výhrad na vědomí.   

17. Právní výklad a oddělitelnost

Jestliže některé ustanovení těchto VP je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost ani neúčinnost VP jako celku ani jednotlivých jejich jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu VP. Ukáže-li se být některé z ustanovení VP zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VP obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). 

18. Úplná dohoda – nahrazení předchozích ujednání

Není-li sjednáno písemně jinak, představují tyto VP úplnou a jedinou dohodu smluvních stran o poskytování Služeb, a je tudíž záměrem smluvních stran, aby VP plně vymezovaly smluvní povinnosti smluvních stran související s poskytnutím Služeb. Tyto VP tudíž nahrazují a činí neplatnými veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran, ať již písemná nebo ústní. Veškeré změny těchto VP vyžadují písemnou formu, kde za písemnou formu se výslovně nepovažuje výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

Uzavřením Smlouvy Objednatel prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje tyto VP. 

19. Rozhodné právo a řešení sporů

Právní vztahy, jež vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve Smlouvě nebo v těchto VP, se řídí českým právem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Pro výklad VP a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů jako celku, kde přednost před obchodními zvyklostmi mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter.

Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, budou spory předloženy příslušnému soudu České republiky dle místa zápisu Společnosti SKF do obchodního rejstříku. Společnost SKF má také právo předložit spor, jehož je Objednatel účastníkem, soudu příslušnému dle místa rejstříkového zápisu Objednatele.