SKF Pulse - prediktivní údržba na dosah ruky

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SKF CZ, a.s. pro účely služby SKF PULSE

Informace subjektům osobních údajů o zpracování osobních údajů podaná na základě ustanovení Článků 5, 32, 35 a 39 GDPR a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Obchodní společnost SKF CZ, a.s. se sídlem U Měšťanského pivovaru 1417/7, 170 04 Praha 7, identifikační číslo 00006548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. BXX 80 (dále společně jen „Společnost SKF“) věnuje osobnímu soukromí fyzických osob i ochraně integrity a ochraně osobních údajů fyzických osob jako správce osobních údajů velkou pozornost. Předmětem zpracování jsou osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů: zákazníků, pokud jsou fyzickými osobami, zástupců zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných fyzických osob vstupujících do právních vztahů se Společností SKF (dále společně jen „Subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou mít jistotu, že Společnost SKF respektuje jejich soukromí 
a že při shromažďování a zpracování informací, pomocí kterých lze identifikovat Subjekty údajů 
jako fyzické osoby (dále tyto informace označeny jen jako „Osobní údaje“), dodržuje veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). Informace uvedené v tomto dokumentu platí, pokud Společnost SKF při zpracování Osobních údajů neuvedla něco jiného. 

Zpracování Osobních údajů a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

Společnost SKF může zpracovávat osobní údaje přímo od Subjektu údajů, který používá či nakupuje produkty a/nebo služby SKF, včetně Služby SKF Pulse, je v kontaktu s pracovníky SKF, navštěvuje webové stránky SKF, otevírá informační zpravodaje SKF, nebo stahuje materiály SKF.

Zpracování Osobních údajů provádí Společnost SKF  jako správce Osobních údajů nebo její smluvně pověření zpracovatelé. Zpracování Osobních údajů je prováděno v provozovnách, pobočkách 
a v sídle Společnosti SKF, a to jednotlivými jejími pověřenými zaměstnanci, příp. pověřenými zaměstnanci určenými smluvními zpracovateli. Ke zpracování Osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, jakož i manuálním způsobem u Osobních údajů v listinné podobě, a to vždy za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro zpracování Osobních údajů, jež vyplývají z Nařízení a ze Zákona. 

Při své činnosti vykonávané v souvislosti s poskytováním Služby SKF Pulse zpracovává Společnost SKF pro nadepsané účely zejména identifikační, kontaktní a popisné kategorie Osobních údaje Subjektů údajů, a to především: jméno a příjmení, akademické tituly, adresy trvalého pobytu / sídla, adresy pracoviště, doručovací adresy, e-mailové adresy, datum narození, identifikační číslo, telefonní spojení, státní příslušnost, fakturační údaje, bankovní spojení a číslo bankovního účtu, IP adresy, preference webových stránek a jazyků, používání webových stránek, reakce na průzkumy. Společnost SKF při své činnosti správce pro účely Služby SKF Pulse nezpracovává citlivé údaje Subjektů údajů. 

Při zpracování Osobních údajů Společností SKF pro účely Služby SKF Pulse nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.    

Právní důvody zpracování Osobních údajů

V souladu s Článkem 6 Nařízení může Společnost SKF zpracovávat Osobní údaje, pokud: 
 • Subjekt údajů udělil Společnosti SKF souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů, 
 • zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost SKF vztahuje,  
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti SKF, coby správce Osobních údajů, či třetí strany, kromě případů, kdy z balančního testu vyplyne, že před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu Osobních údajů. 

Pro jaké účely Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

 1. Plnění povinností Společnosti SKF vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společností SKF a Subjektem údajů pro účely poskytování Služby SKF Pulse. 
 2. Usnadnění efektivní komunikace a vztahů mezi Společností SKF a Subjektem údajů (Customer Relationship Management – Management vztahů se zákazníky). 
 3. Správa dotazů nebo jiných požadavků týkajících se produktů a služeb SKF, včetně Služby SKF Pulse.
 4. Zajištění dodržování právních závazků, zákonných povinností, vymáhání smluvních ujednání, uplatnění nároků Společnosti SKF a hájení vlastních práv.
 5. Správa zabezpečení produktů, služeb, práv duševního vlastnictví SKF pro účely nabídek produktů a služeb SKF.
 6. Analýza údajů o prodejích a způsobu, jakým Subjekt údajů využívá produkty a služby SKF, to vše za účelem zlepšení uživatelského komfortu zákazníků a obsah těchto produktů a služeb SKF.
 7. Marketing, průzkumy a komunikace se zákazníky. 
 8. Pomocí cookies umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky SKF, aniž by museli znovu zadávat dříve zadané informace.
 9. Sestavování statistik týkajících se modelů a trendů prohlížení webových stránek SKF nebo používání jiných aplikací SKF nebo softwaru SKF.

Informace o cookies

Webové stránky SKF používají soubory cookie a další podobné technologie (například pixelové značky). Cookie a podobné další podobné technologie jsou prvky dat, které webová stránka může odeslat nebo umístit do prohlížeče Subjektu údajů, který ji pak může uložit do příslušného systému. V těchto zásadách používání souborů cookie používá Společnost SKF označení „soubory cookie“ pro soubory cookie a všechny podobné technologie.
 
SKF používá soubory cookie ke koordinaci informací na našich webových stránkách a kanálech sociálních médií co nejblíže preferencím Subjektu údajů jako návštěvníka. Soubory cookie také pomáhají přizpůsobit informace, které Subjektům údajů webová stránka nebo kanál sociálních médií poskytne, když se na ni vrátí. Pokud se Subjekty údajů zaregistrovaly na takovéto webové stránce, mohou být položky, jako je např. uživatelské jméno, uloženy pomocí souboru cookie.

Na webových stránkách SKF používá Společnost SKF následující typy souborů cookie:

 1. Přechodné soubory cookie se uchovávají v paměti pouze po dobu trvání relace uživatele s webem a jsou odstraněny při zavření prohlížeče. Tyto soubory cookie jsou dočasné a nepřetrvávají do systému koncového uživatele.
 2. Trvalé soubory cookie umožňují, aby vás naše webové stránky poznaly, kdykoli se vrátíte. Zajistí, aby byla rozpoznána nastavení provedená během předchozích návštěv (např. Pro zapamatování výběru webových stránek a jazyků), takže je nemusíte znovu nastavovat při každé návštěvě. Tyto cookies jsou trvale uloženy v klientském systému (pevný disk nebo jinde). Životnost těchto souborů cookie může trvat několik sekund až dva roky.
 3. Soubory cookie třetích stran patří do jiných domén, než jaké navštěvuje uživatel. Soubory cookie třetích stran jsou také umístěny, aby si webový server mohl pamatovat něco o uživateli během relace nebo později při návratu na web. Příkladem toho, kde webové stránky SKF používají soubory cookie třetích stran, je zapamatování účasti na průzkumech spokojenosti online, zapamatování volání na chatovací relace, sledování a analýza cest uživatelů, optimalizace toho, co vidíte v kanálech sociálních médií, a optimalizace reakce webových stránek. 

Pokud si Subjekty údajů nepřejí přijímat soubory cookie nebo jiné technologie používané na webových stránkách SKF, mohou si nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby je informoval o přijetí souboru cookie (což Subjektům údajů dává možnost rozhodnout se, zda jej přijmou); nebo nakonfigurovat blokování všech nebo určitých kategorií souborů cookie, nebo opustit příslušný web SKF. Prohlížeč může také odstranit dříve uložené soubory cookie. Informace o tom, jak používat nastavení pro zpracování souborů cookie, najdou Subjekty údajů v nápovědě příslušného prohlížeče. I když ve svém prohlížeči používání cookies Subjekty údajů vypnou, mohou stále navštívit většinu sekcídostupných na webových stránkách SKF.

Zdroje Osobních údajů

Společnost SKF zpracovává jako správce Osobní údaje získané: 
 • přímo od Subjektů údajů (vyplněním elektronického formuláře při objednávce Služby Pulse, osobním předáním, e-maily, telefon, kontaktní formuláře na webu, vizitky aj.); 
 • prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, webové stránky, sociální sítě apod.)
 • prostřednictvím cookies;
 • od dalších subjektů, které jsou oprávněny Osobní údaje Společnosti SKF poskytnout.  

Poskytování Osobních údajů třetím stranám (kategorie příjemců Osobních údajů)

Společnost SKF neposkytne Osobní údaje Subjektu údajů žádné třetí straně, pokud to není nutné 
ke splnění některého z výše uvedených účelů. Společnost SKF poskytuje Osobní údaje výhradně následujícím kategoriím příjemců: 
 • smluvní zpracovatelé osobních údajů (zejména osoby zajišťující zabezpečení dodávek pro potřeby provozu Správce, a pro integritu systémů a služeb Správce) 
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, např. Policie ČR a orgány veřejné správy.   
Společnost SKF neprovádí přenosy Osobních údajů třetím stranám v rámci EU/EHP ani mimo EU/EHP, s výjimkou sdílení Osobních údajů se subjekty ze Skupiny SKF. Není-li výslovně uvedeno jinak, Společnost SKF nepředává Osobní údaje Subjektů údajů žádným mezinárodním organizacím ani do třetích zemí.  

Vaše práva Subjektu údajů

V souladu s Článkem 12 Nařízení tímto Společnost SKF informuje Subjekty údajů o jejich následujících právech vzniklých v souvislosti s využitím Služby SKF Pulse:
a) právo udělený souhlas ke zpracování Osobních údajů kdykoli odvolat
V případě, že zpracování Osobních údajů je prováděno na základě souhlasu uděleného Subjektem údajů, může Subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Společnosti SKF odvolat, a to stejným způsobem, jakým jej udělil, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost předchozího zpracování Osobních údajů prováděného Společností SKF do doby doručení odvolání souhlasu, ani neovlivní další oprávněné zpracování Osobních údajů, pokud i po odvolání souhlasu existují jiné právní důvody pro zpracování těchto Osobních údajů, než je souhlas udělený Subjektem údajů; 
b) právo na přístup k Osobním údajům
Subjekt údajů může Společnost SKF kdykoli požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Společnost SKF bude zpracovávat, odkud Společnost SKF Osobní údaje získala a zda dochází při zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má Subjekt údajů právo získat kopii svých Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za každé další poskytnutí pak může Společnost SKF požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
c) právo Subjektu údajů Osobní údaje opravit či doplnit 
Subjekt údajů může Společnost SKF kdykoli požádat o opravu či doplnění svých Osobních údajů, pokud má za to, že jde o jeho Osobní údaje nepřesné či neúplné;
d) právo na výmaz Osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Společnost SKF je povinna vymazat Osobní údaje Subjektu údajů, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jejich zpracování je protiprávní, (iii) Subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod (titul) Společnosti SKF pro jejich zpracování, (iv) Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody Společnosti SKF  pro jejich zpracování, (v) výmaz ukládá Společnosti SKF zákonná povinnost.
e) právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů
Dokud Společnost SKF nevyřeší jakékoli sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, musí omezit zpracování Osobních údajů Subjektu údajů tak, že tyto Osobní údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků.
f) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, které Společnost SKF zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu jejího oprávněného zájmu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho Osobní údaje pro tyto účely Společností SKF  dále zpracovávány s tím, že do doby doručení námitky je zpracování Osobních údajů zákonné;
g) další práva stanovená v Nařízení a v Zákoně 
Zejména se jedná o právo Subjektu údajů být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů v určitých případech a o provedených opatřeních. 
 
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost SKF nebo její smluvní zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů, nebo které je v rozporu Nařízením nebo se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 1. požádat Společnost SKF o vysvětlení;
 2. požadovat, aby Společnost SKF  odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání Osobních údajů. 
 3. je-li žádost Subjektu údajů podaná v rozsahu práv dle nadepsaného odstavce shledána oprávněnou, Společnost SKF  odstraní neprodleně závadný stav. 
 4. nevyhoví-li Společnost SKF žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz (dále jen „Dozorový úřad“). 
 5. postup Subjektu údajů podle nadepsaných bodů nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem nebo stížností na Dozorový úřad přímo. 

Jak Vaše Osobní údaje chráníme

Společnost SKF zpracovává Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně Osobních údajů a zabezpečení Osobních údajů a v souladu s normou ISO 27001 o bezpečnosti informací.

Za účelem řádného zpracování Osobních údajů přijala Společnost SKF jako správce osobních údajů náležitá technická a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů, zejména pak opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jakémukoli jinému zneužití. Na veškeré subjekty, kterým mohou být Společností SKF Osobní údaje zpřístupněny, byla Společností SKF přenesena povinnost respektovat práva Subjektů údajů na ochranu soukromí a tyto subjekty jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů v rozsahu shodném, jak jsou tyto povinnosti uloženy Společnosti SKF. 

Doba uchovávání Osobních údajů

Společnost SKF uchovává Osobní údaje Subjektu údajů pouze po dobu, po jakou je to nezbytně nutné k plnění účelů, ke kterým byly tyto Osobní údaje shromážděny. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů, 
a to minimálně po dobu plnění smluvních povinností, a dále po dobu nezbytnou pro účely zajištění ochrany, určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo po dobu plnění archivačních povinností Společností SKF dle obecně závazných právních předpisů. Jednotlivé lhůty uchování Osobních údajů jsou obsaženy v Záznamech o činnostech zpracování, jež jsou vedeny Společností SKF.  

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu Subjektu údajů pak zpracování probíhá po dobu trvání souhlasu uděleného Subjektem údajů (s nadepsanými výjimkami). 

Kontaktní údaje Společnosti SKF 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů:
 
a) Data Protection Coordinator SKF v České republice  
JUDr. Miloslav Průcha  
Štěpánská 611/14, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Česká republika
Tel.: +420 602 224 047; Tel./fax: +420 222 986 182
E-mail: miloslav.prucha@akprucha.cz 
 
b) Pověřenec pro ochranu Osobních údajů SKF 
Vedení skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg 
Švédsko 
Telefon: +46 313 371 000
Fax: +46 313 371 722 
 
Účinnost „Zásad ochrany osobních údajů“
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti SKF CZ, a.s. pro účely služby SKF PULSE  nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2021.
 
 
SKF CZ, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SKF CZ, a.s. pro účely služby SKF PULSE

Informace subjektům osobních údajů o zpracování osobních údajů podaná na základě ustanovení Článků 5, 32, 35 a 39 GDPR a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Obchodní společnost SKF CZ, a.s. se sídlem U Měšťanského pivovaru 1417/7, 170 04 Praha 7, identifikační číslo 00006548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. BXX 80 (dále společně jen „Společnost SKF“) věnuje osobnímu soukromí fyzických osob i ochraně integrity a ochraně osobních údajů fyzických osob jako správce osobních údajů velkou pozornost. Předmětem zpracování jsou osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů: zákazníků, pokud jsou fyzickými osobami, zástupců zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných fyzických osob vstupujících do právních vztahů se Společností SKF (dále společně jen „Subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou mít jistotu, že Společnost SKF respektuje jejich soukromí 
a že při shromažďování a zpracování informací, pomocí kterých lze identifikovat Subjekty údajů 
jako fyzické osoby (dále tyto informace označeny jen jako „Osobní údaje“), dodržuje veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). Informace uvedené v tomto dokumentu platí, pokud Společnost SKF při zpracování Osobních údajů neuvedla něco jiného. 

Zpracování Osobních údajů a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

Společnost SKF může zpracovávat osobní údaje přímo od Subjektu údajů, který používá či nakupuje produkty a/nebo služby SKF, včetně Služby SKF Pulse, je v kontaktu s pracovníky SKF, navštěvuje webové stránky SKF, otevírá informační zpravodaje SKF, nebo stahuje materiály SKF.

Zpracování Osobních údajů provádí Společnost SKF  jako správce Osobních údajů nebo její smluvně pověření zpracovatelé. Zpracování Osobních údajů je prováděno v provozovnách, pobočkách 
a v sídle Společnosti SKF, a to jednotlivými jejími pověřenými zaměstnanci, příp. pověřenými zaměstnanci určenými smluvními zpracovateli. Ke zpracování Osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, jakož i manuálním způsobem u Osobních údajů v listinné podobě, a to vždy za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro zpracování Osobních údajů, jež vyplývají z Nařízení a ze Zákona. 

Při své činnosti vykonávané v souvislosti s poskytováním Služby SKF Pulse zpracovává Společnost SKF pro nadepsané účely zejména identifikační, kontaktní a popisné kategorie Osobních údaje Subjektů údajů, a to především: jméno a příjmení, akademické tituly, adresy trvalého pobytu / sídla, adresy pracoviště, doručovací adresy, e-mailové adresy, datum narození, identifikační číslo, telefonní spojení, státní příslušnost, fakturační údaje, bankovní spojení a číslo bankovního účtu, IP adresy, preference webových stránek a jazyků, používání webových stránek, reakce na průzkumy. Společnost SKF při své činnosti správce pro účely Služby SKF Pulse nezpracovává citlivé údaje Subjektů údajů. 

Při zpracování Osobních údajů Společností SKF pro účely Služby SKF Pulse nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.    

Právní důvody zpracování Osobních údajů

V souladu s Článkem 6 Nařízení může Společnost SKF zpracovávat Osobní údaje, pokud: 
 • Subjekt údajů udělil Společnosti SKF souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů, 
 • zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost SKF vztahuje,  
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti SKF, coby správce Osobních údajů, či třetí strany, kromě případů, kdy z balančního testu vyplyne, že před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu Osobních údajů. 

Pro jaké účely Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

 1. Plnění povinností Společnosti SKF vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společností SKF a Subjektem údajů pro účely poskytování Služby SKF Pulse. 
 2. Usnadnění efektivní komunikace a vztahů mezi Společností SKF a Subjektem údajů (Customer Relationship Management – Management vztahů se zákazníky). 
 3. Správa dotazů nebo jiných požadavků týkajících se produktů a služeb SKF, včetně Služby SKF Pulse.
 4. Zajištění dodržování právních závazků, zákonných povinností, vymáhání smluvních ujednání, uplatnění nároků Společnosti SKF a hájení vlastních práv.
 5. Správa zabezpečení produktů, služeb, práv duševního vlastnictví SKF pro účely nabídek produktů a služeb SKF.
 6. Analýza údajů o prodejích a způsobu, jakým Subjekt údajů využívá produkty a služby SKF, to vše za účelem zlepšení uživatelského komfortu zákazníků a obsah těchto produktů a služeb SKF.
 7. Marketing, průzkumy a komunikace se zákazníky. 
 8. Pomocí cookies umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky SKF, aniž by museli znovu zadávat dříve zadané informace.
 9. Sestavování statistik týkajících se modelů a trendů prohlížení webových stránek SKF nebo používání jiných aplikací SKF nebo softwaru SKF.

Informace o cookies

Webové stránky SKF používají soubory cookie a další podobné technologie (například pixelové značky). Cookie a podobné další podobné technologie jsou prvky dat, které webová stránka může odeslat nebo umístit do prohlížeče Subjektu údajů, který ji pak může uložit do příslušného systému. V těchto zásadách používání souborů cookie používá Společnost SKF označení „soubory cookie“ pro soubory cookie a všechny podobné technologie.
 
SKF používá soubory cookie ke koordinaci informací na našich webových stránkách a kanálech sociálních médií co nejblíže preferencím Subjektu údajů jako návštěvníka. Soubory cookie také pomáhají přizpůsobit informace, které Subjektům údajů webová stránka nebo kanál sociálních médií poskytne, když se na ni vrátí. Pokud se Subjekty údajů zaregistrovaly na takovéto webové stránce, mohou být položky, jako je např. uživatelské jméno, uloženy pomocí souboru cookie.

Na webových stránkách SKF používá Společnost SKF následující typy souborů cookie:

 1. Přechodné soubory cookie se uchovávají v paměti pouze po dobu trvání relace uživatele s webem a jsou odstraněny při zavření prohlížeče. Tyto soubory cookie jsou dočasné a nepřetrvávají do systému koncového uživatele.
 2. Trvalé soubory cookie umožňují, aby vás naše webové stránky poznaly, kdykoli se vrátíte. Zajistí, aby byla rozpoznána nastavení provedená během předchozích návštěv (např. Pro zapamatování výběru webových stránek a jazyků), takže je nemusíte znovu nastavovat při každé návštěvě. Tyto cookies jsou trvale uloženy v klientském systému (pevný disk nebo jinde). Životnost těchto souborů cookie může trvat několik sekund až dva roky.
 3. Soubory cookie třetích stran patří do jiných domén, než jaké navštěvuje uživatel. Soubory cookie třetích stran jsou také umístěny, aby si webový server mohl pamatovat něco o uživateli během relace nebo později při návratu na web. Příkladem toho, kde webové stránky SKF používají soubory cookie třetích stran, je zapamatování účasti na průzkumech spokojenosti online, zapamatování volání na chatovací relace, sledování a analýza cest uživatelů, optimalizace toho, co vidíte v kanálech sociálních médií, a optimalizace reakce webových stránek. 

Pokud si Subjekty údajů nepřejí přijímat soubory cookie nebo jiné technologie používané na webových stránkách SKF, mohou si nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby je informoval o přijetí souboru cookie (což Subjektům údajů dává možnost rozhodnout se, zda jej přijmou); nebo nakonfigurovat blokování všech nebo určitých kategorií souborů cookie, nebo opustit příslušný web SKF. Prohlížeč může také odstranit dříve uložené soubory cookie. Informace o tom, jak používat nastavení pro zpracování souborů cookie, najdou Subjekty údajů v nápovědě příslušného prohlížeče. I když ve svém prohlížeči používání cookies Subjekty údajů vypnou, mohou stále navštívit většinu sekcídostupných na webových stránkách SKF.

Zdroje Osobních údajů

Společnost SKF zpracovává jako správce Osobní údaje získané: 
 • přímo od Subjektů údajů (vyplněním elektronického formuláře při objednávce Služby Pulse, osobním předáním, e-maily, telefon, kontaktní formuláře na webu, vizitky aj.); 
 • prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, webové stránky, sociální sítě apod.)
 • prostřednictvím cookies;
 • od dalších subjektů, které jsou oprávněny Osobní údaje Společnosti SKF poskytnout.  

Poskytování Osobních údajů třetím stranám (kategorie příjemců Osobních údajů)

Společnost SKF neposkytne Osobní údaje Subjektu údajů žádné třetí straně, pokud to není nutné 
ke splnění některého z výše uvedených účelů. Společnost SKF poskytuje Osobní údaje výhradně následujícím kategoriím příjemců: 
 • smluvní zpracovatelé osobních údajů (zejména osoby zajišťující zabezpečení dodávek pro potřeby provozu Správce, a pro integritu systémů a služeb Správce) 
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, např. Policie ČR a orgány veřejné správy.   
Společnost SKF neprovádí přenosy Osobních údajů třetím stranám v rámci EU/EHP ani mimo EU/EHP, s výjimkou sdílení Osobních údajů se subjekty ze Skupiny SKF. Není-li výslovně uvedeno jinak, Společnost SKF nepředává Osobní údaje Subjektů údajů žádným mezinárodním organizacím ani do třetích zemí.  

Vaše práva Subjektu údajů

V souladu s Článkem 12 Nařízení tímto Společnost SKF informuje Subjekty údajů o jejich následujících právech vzniklých v souvislosti s využitím Služby SKF Pulse:
a) právo udělený souhlas ke zpracování Osobních údajů kdykoli odvolat
V případě, že zpracování Osobních údajů je prováděno na základě souhlasu uděleného Subjektem údajů, může Subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Společnosti SKF odvolat, a to stejným způsobem, jakým jej udělil, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost předchozího zpracování Osobních údajů prováděného Společností SKF do doby doručení odvolání souhlasu, ani neovlivní další oprávněné zpracování Osobních údajů, pokud i po odvolání souhlasu existují jiné právní důvody pro zpracování těchto Osobních údajů, než je souhlas udělený Subjektem údajů; 
b) právo na přístup k Osobním údajům
Subjekt údajů může Společnost SKF kdykoli požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Společnost SKF bude zpracovávat, odkud Společnost SKF Osobní údaje získala a zda dochází při zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má Subjekt údajů právo získat kopii svých Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za každé další poskytnutí pak může Společnost SKF požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
c) právo Subjektu údajů Osobní údaje opravit či doplnit 
Subjekt údajů může Společnost SKF kdykoli požádat o opravu či doplnění svých Osobních údajů, pokud má za to, že jde o jeho Osobní údaje nepřesné či neúplné;
d) právo na výmaz Osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Společnost SKF je povinna vymazat Osobní údaje Subjektu údajů, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jejich zpracování je protiprávní, (iii) Subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod (titul) Společnosti SKF pro jejich zpracování, (iv) Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody Společnosti SKF  pro jejich zpracování, (v) výmaz ukládá Společnosti SKF zákonná povinnost.
e) právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů
Dokud Společnost SKF nevyřeší jakékoli sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, musí omezit zpracování Osobních údajů Subjektu údajů tak, že tyto Osobní údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků.
f) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, které Společnost SKF zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu jejího oprávněného zájmu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho Osobní údaje pro tyto účely Společností SKF  dále zpracovávány s tím, že do doby doručení námitky je zpracování Osobních údajů zákonné;
g) další práva stanovená v Nařízení a v Zákoně 
Zejména se jedná o právo Subjektu údajů být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů v určitých případech a o provedených opatřeních. 
 
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost SKF nebo její smluvní zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů, nebo které je v rozporu Nařízením nebo se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 1. požádat Společnost SKF o vysvětlení;
 2. požadovat, aby Společnost SKF  odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání Osobních údajů. 
 3. je-li žádost Subjektu údajů podaná v rozsahu práv dle nadepsaného odstavce shledána oprávněnou, Společnost SKF  odstraní neprodleně závadný stav. 
 4. nevyhoví-li Společnost SKF žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz (dále jen „Dozorový úřad“). 
 5. postup Subjektu údajů podle nadepsaných bodů nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem nebo stížností na Dozorový úřad přímo. 

Jak Vaše Osobní údaje chráníme

Společnost SKF zpracovává Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně Osobních údajů a zabezpečení Osobních údajů a v souladu s normou ISO 27001 o bezpečnosti informací.

Za účelem řádného zpracování Osobních údajů přijala Společnost SKF jako správce osobních údajů náležitá technická a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů, zejména pak opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jakémukoli jinému zneužití. Na veškeré subjekty, kterým mohou být Společností SKF Osobní údaje zpřístupněny, byla Společností SKF přenesena povinnost respektovat práva Subjektů údajů na ochranu soukromí a tyto subjekty jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů v rozsahu shodném, jak jsou tyto povinnosti uloženy Společnosti SKF. 

Doba uchovávání Osobních údajů

Společnost SKF uchovává Osobní údaje Subjektu údajů pouze po dobu, po jakou je to nezbytně nutné k plnění účelů, ke kterým byly tyto Osobní údaje shromážděny. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů, 
a to minimálně po dobu plnění smluvních povinností, a dále po dobu nezbytnou pro účely zajištění ochrany, určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo po dobu plnění archivačních povinností Společností SKF dle obecně závazných právních předpisů. Jednotlivé lhůty uchování Osobních údajů jsou obsaženy v Záznamech o činnostech zpracování, jež jsou vedeny Společností SKF.  

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu Subjektu údajů pak zpracování probíhá po dobu trvání souhlasu uděleného Subjektem údajů (s nadepsanými výjimkami). 

Kontaktní údaje Společnosti SKF 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů:
 
a) Data Protection Coordinator SKF v České republice  
JUDr. Miloslav Průcha  
Štěpánská 611/14, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Česká republika
Tel.: +420 602 224 047; Tel./fax: +420 222 986 182
E-mail: miloslav.prucha@akprucha.cz 
 
b) Pověřenec pro ochranu Osobních údajů SKF 
Vedení skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg 
Švédsko 
Telefon: +46 313 371 000
Fax: +46 313 371 722 
 
Účinnost „Zásad ochrany osobních údajů“
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti SKF CZ, a.s. pro účely služby SKF PULSE  nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2021.
 
 
SKF CZ, a.s.